โครงการศึกษาบริบทชุมชน

No items found.
ศึกษาบริบทในชุมชนเพื่อนำมาสู่การคิดงานสร้างสรรค์ในรูปแบบศิลปะชุมชน

ศึกษาบริบทในชุมชนเพื่อนำมาสู่การคิดงานสร้างสรรค์ในรูปแบบศิลปะชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตศึกษาบริบทในชุมชนเพื่อนำมาสู่การคิดงานสร้างสรรค์ในรูปแบบศิลปะชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนผู้นำชุมชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน ศิลปินชุมชน ทำงานร่วมกัน

No items found.