โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล

รายละเอียดโครงการ

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายเพื่อการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ประกอบด้วย

จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ ตำบลเชิงทะเล ตำบลกมลา และตำบลรัษฎา

จังหวัดพังงา จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ ตำบลบางม่วง ตำบลโคกกลอย และตำบลท่านา

จังหวัดกระบี่ จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ ตำบลคลองพน ตำบลคลองเขม้า และตำบลบ้านกลาง

เกิดขึ้นบนฐานคิดของความพยายามดำเนินการพัฒนาให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์แผนตำบล การฝึกวิทยากรแผนตำบล และการสร้างนวัตกรรมชุมชน ภายใต้การส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งอาจนําไปสู่ชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมอย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักการบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและงานวิจัย ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของครัวเรือนให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น        

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายเพื่อการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดวิธีการไว้ ดังนี้ การวิเคราะห์แผนตำบลเพื่อการวางแผน พัฒนาเชิงพื้นที่ การสํารวจปัญหาและความต้องการของชุมชน การฝึกอบรมวิทยากรแผนตำบล จำนวน 135 คน 1 ตำบล / วิทยากร 15 คน เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถของบุคคล ในการเป็นวิทยากรชุมชน และการสร้างนวัตกรรมชุมชน จำนวน 27 นวัตกรรม โดยใช้รูปแบบของกำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน ระหว่างนักศึกษา ประชาชน อาจารย์ และหน่วยงานความร่วมมือในพื้นที่ โดยบูรณาการกับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 7 รายวิชา การจัดการเชิงพื้นที่ดำเนินการและกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกระบวนการพัฒนา วางแผนการดำเนินการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งในแง่เครื่องมือ เทคนิควิธีการและกระบวนการพัฒนา รวมถึงการจัดการและวางแผนงบประมาณ การประสานงาน การจัดกระบวนการ การบันทึกและการเขียนรายงาน เป็นการหาข้อตกลงและข้อสรุปร่วมกันในการดำเนินโครงการเพื่อการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบลต่อไป

การบูรณาการกับรายวิชา 7 วิชา

1.  รายวิชาภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว  

2.  รายวิชาการจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี

3.  รายวิชาปัญหาพิเศษ  

4.  รายวิชาการจัดอบรมและสัมมนา

5.  รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  

6.  รายวิชาปัญหาพิเศษ

7.  รายวิชาการสัมมนาในงานพัฒนาชุมชน

ผลกระทบ

-

ผลลัพธ์

1. ฝึกวิทยากรและสร้างนักเล่าเรื่องประจำตำบล จำนวน 135 คน

2. สื่อมัลติมีเดีย จำนวน 10 ชิ้น

ผลผลิต

1. แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ตำบลละ 1 แผน รวมทั้งสิ้น 9 แผน

2. พัฒนาแผนนวัตกรรมตามเอกลักษณ์ชุมชน จำนวน 29 นวัตกรรม

โครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการ

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.