โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

รายละเอียดโครงการ

     ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพของคนไทย โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาให้มีทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งด้านฟัง การพูด อ่าน เขียน ที่สำคัญจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี สามารถแข่งขันในระดับโลกได้          

     นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ที่จะสำเร็จการศึกษาไปเป็นครูผู้สอนในอนาคต จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการวางพื้นฐานที่ดีให้กับนักศึกษาในอนาคต แต่ในปัจจุบันทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับปานกลาง จำเป็นต้องพัฒนาอีกมาก จึงจะช่วยให้มีศักยภาพที่จะเป็นทักษะที่ติดตัวไปจนสำเร็จการศึกษา ดังนั้นจึงต้องมีการวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์กลุ่มนี้ เพื่อให้สามารถพัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษจนเป็นทักษะที่ติดตัว และสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี            

     ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเป็นการวางรากฐานสำคัญด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อันจะส่งผลต่อนักเรียนในประเทศไทยต่อไป

ผลกระทบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

ผลลัพธ์

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะการสื่อสารผ่านการสอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B1

ผลผลิต

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้มากขึ้น

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสามารถพูดโต้ตอบ สื่อสารและเปลี่ยนความคิดเห็น แนะนำตัวเองได้ในประโยคที่สั้น ๆ กับชาวต่างประเทศได้

โครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการ