โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ (Big Data)

รายละเอียดโครงการ

     การพัฒนาระบบข้อมูลตำบล เป็นกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของตำบลในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานทั่วไป สภาพปัญหา ความต้องการ ศักยภาพชุมชน และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิโดยมีระบบและการจัดการในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ ประมวลผล การรายงานและการนำเสนอข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสาร รูปแบบดิจิทัล หรือรูปแบบอื่น ที่สามารถสืบค้น วิเคราะห์ นำเสนอในเชิงสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย สะดวก และรวดเร็ว เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนสำหรับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและหน่วยงานในพื้นที่

ผลกระทบ

     มีระบบฐานข้อมูลตำบลที่มีประสิทธิภาพและความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ในการค้นหาข้อมูลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา

ผลลัพธ์

     มีระบบข้อมูลตำบลที่มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต

     มีฐานข้อมูลตำบลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินผลและวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย จำนวน 2,924 ครัวเรือน ดังนี้        

จังหวัดภูเก็ต 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน        

จังหวัดพังงา 3 ตำบล 13 หมู่บ้าน        

จังหวัดกระบี่ 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน        

     จากข้อมูลที่สำรวจได้พบว่าเป็น เพศชาย จำนวน 3,759 คน คิดเป็นร้อยละ 46.21 เป็นเพศหญิง จำนวน 4,375 คน คิดเป็นร้อยละ 53.79 โดยประชากรทั้งหมดมีสัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 5,007 คน คิดเป็นร้อยละ 61.65 ศาสนาอิสลาม จำนวน 3,090 คน คิดเป็นร้อยละ 38.04 และศาสนาคริสต์จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 0.29 ศาสนาพุทธ - ฮินดู จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.02

โครงการและกิจกรรมภายใต้โครงการ

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.