“เท่ียวทั้งปี เทพกระษัตรี ศรีสุนทร”

พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนเป็นผู้จัดการเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง และมีการจัดทำสื่อวีดิโอประชาสัมพันธ์
ตำบลเทพกระษัตรี และตำบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต

พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนเป็นผู้จัดการเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง และมีการจัดทำสื่อวีดิโอประชาสัมพันธ์

พื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม คือ

หมู่ที่ 1 บ้านเคียน หมู่ที่ 3 บ้านเหรียง และหมู่ที่ 7 บ้านนาใน ตำบลเทพกระษัตรี

หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือ และหมู่ที่ 5 บ้านลิพอนใต้ ตำบลศรีสุนทร

     โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ตเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร โดยมีการขยายพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพในตำบลเทพกระษัตรีและส่งเสริมศักยภาพของตำบลศรีสุนทร ภายใต้ชื่อ “เที่ยวทั้งปี เทพกระษัตรี ศรีสุนทร” เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สมัยสงคราม 9 ทัพ มีการแสดงฟันดาบที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน นอกจากนี้กิจกรรมมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาคน สร้างความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มของคนในชุมชน และพัฒนาทักษะด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้กระบวนการ ดังนี้

1. พัฒนาบุคลากรในชุมชน ด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน การทำงาน เป็นทีมภายในชุมชน การเรียนรู้ร่วมกันและการระดมความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ชุมชนกำหนดทิศทางการพัฒนาด้วยตนเอง มีกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชน ได้แก่ กิจกรรมสำรวจเส้นทางเบื้องต้น กิจกรรมประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ของดีชุมชน  เช่น การอบรมนักเล่าเรื่อง อบรมการแสดงฟันดาบที่สะท้อนเรื่องราวการทำศึกสงคราม โดยมีคณะอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงช่วยสนับสนุนและวางกรอบในการจัดการ  

2. เชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล พัฒนาการอำเภอ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมด้านการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน ใช้วิธีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่

3. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยบูรณาการกับรายวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รายวิชาการออกแบบกราฟฟิก และรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงธุรกิจ

4. ทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยว ชุมชนเป็นผู้จัดการเส้นทางการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ฝึกการเล่าเรื่อง การจัดการอาหารและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน โดยมีนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นตัวแทนจากสื่อ ผู้ประกอบการโรงแรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสะท้อนและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อถอดบทเรียนนำไปพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวต่อไป

5. จัดทำสื่อคู่มือและสื่อวีดิโอเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว

No items found.