เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน "กะปง ต้องมา"

พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอกะปง
อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอกะปง

     อำเภอกะปงเป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดพังงาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรทางบก แต่แหล่งท่องเที่ยวหลาย ๆ แหล่งเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เส้นทางในการเดินทางมีความลำบาก จึงทำให้นักท่องเที่ยวในส่วนของนักท่องเที่ยวทั่วไปไม่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยว ดังนั้นคณะทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอกะปง ดังนี้

1. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น สำรวจพื้นที่เบื้องต้น เก็บข้อมูลศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว

2. ถอดบทเรียน และตรวจสอบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพ

3. พัฒนาแผนการท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน

4. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการเตรียมความพร้อมชุมชน โดยการจัดอบรมด้านต่าง ๆ เช่นการคิดคำนวณต้นทุน การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การสื่อสารกับนักท่องเที่ยว มาตรฐานต่าง ๆ และยุวมัคคุเทศก์

5. ทดสอบและประเมินผลการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว ทดลองเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ

     จากการดำเนินโครงการ ผู้จัดทำโครงการได้มีการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน เส้นทางพังงา ในอำเภอกะปง จังหวัดพังงา จำนวน 4 เส้นทางภายใต้แคมเปญ คือ “กะปง ต้องมา” การท่องเที่ยวตามความประสงค์ (Tailor - Made Tourism) “กะปงต้องแช่” เน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) “กะปงต้องลุย” เน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco - Tourism) และ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) และ “กะปงต้องหลง (ใหล)” เน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต (Nostalgia Tourism) การท่องเที่ยวเชิงตลาดวัฒนธรรม (Cultural Market Tourism)

No items found.